ಯುಗಾಂತ

ಬರಹ : ಐರಾವತಿ ಕರ್ವೆ : ಅನುವಾದ : ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶಪ್ರಕಾಶನ : ಒರಿಂಟಾಲ್ ಲಾಂಗ್ಮನ್