ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ‘ ನನ್ನ ಶತ್ರು !


ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ,  ಸಣ್ಣ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ; 
ನಾನು ಸಣ್ಣ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ !

ಸಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ; 
ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ !

ಒಂದುವೇಳೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ , ಒಂದು ಜಾತಿ ಇನ್ನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡಸಿದರೆ ; 
ನಾನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ !

ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ( ಯಜಮಾನ ) , ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯ  (ನೌಕರನ) ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದರೆ ; 
ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಡನೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ !

ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ , ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದರೆ ; 
ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ !

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ ದಬ್ಬಾಳಿಗೆ ‘ ನನ್ನ ಶತ್ರು !

– ಪೆರಿಯಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *