ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಬೇಡಿ

ಅತ್ತ ಪುಲಿ ಇತ್ತ ದರಿ ಎಂಬುದೇ ಭ್ರಮೆ.ಹುಟ್ಟಲಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅರಿವಿನಅಸಂಗಥದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆಏನೇನೂ ಅಳುಕಿನ, ಅಸಯ್ಯದ ಹೇಲು ಸಾರಿಸಿ,ಅಲ್ಲೇ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನಅಪಥ್ಯವಾದ ಮಿಥ್ಯಗಳಬೊಜ್ಜು ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸುಖದ ಸಂಕೇತ.ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಮನಸ್ಸು, ಅವರಿಗೆಹರೆಯದ ಕಾಮ ತೀಟೆ; ಇನ್ನು ‘ಸತ್ಯ’ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪದವಂತೆ! ಅದರ ಹೊನಲಿನಹುಡುಕಾಟದ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಶವಾದ ನಗುವಿನ ಕೇಕೆ;ನಿಂತಿರುವುದು ಕಕ್ಕದಲ್ಲಾದರೇನು; ನಾನೋ ಹಾತೊರೆವ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕೆಹಾದರದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾರೆ.ಆತುರಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿ ಕ್ಷಣಿಕ ನನಗೆ;ಆಕೆ ಪಡೆದದ್ದು ಬಯಕೆಯ ಕಾಸು.ಕೊಟ್ಟ ತೃಪ್ತಿಯ ಆದರಿಸದಿದ್ದುದು ನನ್ನ ಕೊಳಕೋ?ಕಾಣಿಕೆಯದಾಚೆಗಿನ ಬಯಕೆ ಬಯಸಲಾರದ್ದು ಅವಳ […]