ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ

ಗೀತ ರಚನೆ: ಚಿ।। ಉದಯಶಂಕರ್ಹಾಡು: ರವಿಸಂಗೀತ : ಸತ್ಯಮ್ ಅ…. ಅಹ ಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ ಅ ಹ ಹ …. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ ಮೇಲೇನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳುಹೇ…. ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ನರಕ ಮೇಲೇನಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳುಹೇ…. ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣಾ ಹೇಗೊ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆನಗುವು ಅಳುವು ಎರುಡು ಉಂಟು […]

ಓಂ ಶಿವೋಹಂ

ಈ ಹಾಡು ಕೇಳ್ದಾಗ ಮೈ ಎಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಥಹ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಥರ ಹಾಡಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಳೆಯರಾಜ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ! ಅದ್ಬುತ !! ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ !  ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ … ಮಹಾದೇವ್ ! ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ !  ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ … ಮಹಾದೇವ್ ! ಓಂಭೈರವ ರುದ್ರಾಯ !ಮಹಾ ರುದ್ರಾಯ !ಕಾಲ […]