ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ

ಬರಹ : ಕೆ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಪ್ರಕಾಶನ : ಮೈಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಸ್ಕಿ (ಸಾಕು ನಾಯಿ) ಕೊಳಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಯಾತನೆ ಪಟ್ಟರೂ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರು, ತನ್ನ ಬಾಲ, ತನ್ನ ಆಟದ ಚೆಂಡು ಹಾಗು ತನ್ನ ನಿಲುಕಿಗೆ / ಧೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ...