ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

ಈ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮನಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

(ಸಹಜವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಹೋಲುತ್ತದೆ.  ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿರುವುದುಂಟು)

ಮಾಧ್ಯಮ

ಕನ್ನಡEnglish
ಇಳುವರಿYield
ನಿಸರ್ಗNature
ಪ್ರಕಟಿಸು (ಪ್ರಕಾಶನ)Publish
ಸನ್ನಿವೇಶSituation
ಅವಕಾಶOpportunity
ಸಕ್ಕರೆSugar
ಮಿಲನMeet
ಜಂಟಿJoint
ಭ್ರಾತೃBrother
ಮಾತೃMother
ಒಂದುOne
ನಕಾರ / ನಹೀ (ಸಂಸ್ಕೃತ)No
ಮನಸ್ಸುMind
ತ್ರಿಕೋಣTriangle
ವಾತಾವರಣEnvironment
ಸೂರ್ಯSun
ಶನಿSaturn
ದಿನDay
ದೆವ್ವDevil
ಮದ್ಯMiddle
ಸಿಹಿSweet
ವಿಧವೆWidow
ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣPasteurization
ನವ / ನವ್ಯNew
ದ್ವಂದ್ವDual / Double
ತಂತ್ರTechnique
ವಿವಿಧVarious
ಸಮ (ಸಮ ವಯಸ್ಕ)Same (Same Aged)
ಕೊಲ್ಲುKill
ಅರಿವುAware
ವಿಶ್ವWorld
ಹೃದಯHeart
ಮಾಧ್ಯಮMedium
ಅಟ್ಟಹಾಸAtrocity
ಸೇವೆService
ತಾರೆ / [ಸಿತಾರ (ಉರ್ದು)]Star
ಪಾವತಿPayment
ಪಾತ್ರPart
ಮರ್ಮರMurmur
ಪಥPath
ಮಾಂಸMeat
ಶತCent
ತ್ರಿThree
ದ್ವಾರDoor
ಆಜ್ಞೆOrder
ಜ್ಞಾನKnowledge
ಮಿಲಾಯಿಸುMix
ಸಹಿSignature
ಸನ್ಹೆSign
ಮಿಶ್ರಣMixture
ನಾಸಿಕNose
ಮಡ್ಡಿ (ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ)Mud (Mix of soil(earth) and water
ಎಂಟು/ಅಷ್ಟEight
ಗುರಿGoal
ತಿರುವು / ತಿರುಗುTurn
ದಾಖಲೆDocument
ಮಾಪನMeasure
ಮೂಷಕMouse
ಪ್ರಗತಿProgress
ಸನ್ನಿವೇಷSituation
ಸಂಪೂರ್ಣComplete
ತಾತ್ಕಾಲಿಕTemporary
ವಿವೇಕWisdom
ಸುರಕ್ಷಿತSecurity / Safe
ಪ್ರಯೋಗPractical
ಸ್ವಾರ್ಥSelfish
ಅಪೇಕ್ಷೆExpectation
ಆಕರ್ಷಣೆAttraction
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲPrincipal
ಪ್ರಾಥಮಿಕ / ಪ್ರಥಮPrimary
ಪತ್ರಿಕೆ / ಪತ್ರPaper
ನಿರೂಪಣೆNarration
ನಂತರNext
ಶಬ್ದSound
ಮಧುರMelody
ಅನಂತInfinite
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣGravity
ಮೂತಿMouth
ಮಂಗMonkey
ಮಾವು (ಮಾಂಗಾಯಿ)Mango
ಕೊಂಬುComb
ಪೊಂಡ (ಹಳೆಗನ್ನಡ ), (ಹೊಂಡ)Pond
ಮೆದುಳುMedulla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *