ತುಘಲಕ್

ಬರಹ : ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್
ಪ್ರಕಾಶನ : ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲಾ,ಧಾರವಾಡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *