ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು

ಬರಹ : ಕು. ವೆಂ. ಪು
ಪ್ರಕಾಶನ : ಉದಯರವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

Leave a Reply

Your email address will not be published.