ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟ, ಒಡನಾಟ .. !

ಮು . ಸ್ಪ . ವಿ . ಸ್ಥೈ . ಧೈ . ಸ . ಸ . ಮಾ . ವ್ಯ !!

ಇದು ಯಾವುದೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *